Нерубайська громада
Одеська область, Одеський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Проект програм

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Нерубайської сільської ради

від «___»________ 2021 № ____

 

 

Програма розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Нерубайської сільської ради на 2021-2023 роки

 

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради

2.

Нормативно-правові акти України, які є підставою для розроблення Програми

 

Земельний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону земель»,«Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»

3.

Розробник програми

Відділ з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природних ресурсів Нерубайської сільської ради

 

4.

Відповідальний виконавець програми

Начальник відділу з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природних ресурсів Нерубайської сільської ради

5.

Учасники програми

Виконавчі органи Нерубайської сільської ради, організації, особи, що можуть бути розробниками документації із землеустрою та оцінки земель відповідно до чинного законодавства України

6.

Мета програми

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямів державної земельної політики, спрямованих на удосконалення земельних відносин, створення сприятливих умов для сталого розвитку землекористування, сприяння розв’язанню екологічних та соціальних проблем.

7.

Термін реалізації програми

2021 - 2023 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти інвесторів, власні кошти населення та інші джерела, які не заборонені діючим законодавством

9.

Фінансове забезпечення для реалізації програми.

??????

 

 

 

 

 

2. Головні положення Програми:

 

Головні положення Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Нерубайськоїсільської ради на 2021 - 2023 роки (далі - Програма) спрямовані на:

  • здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру;

  • забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

  Основними законодавчими актами для розробки Програми є Земельний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону земель»,  «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 743-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року».

 

3. Основні проблемні питання у галузі раціонального використання та охорони земельних ресурсів.

 

Враховуючи незавершеність розробки нормативно-правових актів, передбачених Земельним кодексом України та неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи можна відокремити основні проблемні питання в галузі раціонального використання та охорони земель. Першочерговим завданням є оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів, що поліпшить топографо-геодезичне забезпечення, яке є основним картографічним ресурсом для ведення Державного земельного кадастру, моніторингу використання та охорони земель, містобудування.

Згідно з нормами законодавства кожні 7 років необхідно проводити оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. Нерозв’язаним питання залишається закінчення розробка проекту щодо зміни меж населених пунктів.

З метою збереження родючого шару ґрунтів і запобігання економічним збиткам необхідно проводити заходи з охорони земель.

Згідно п.2 статті 209 Земельного кодексу України кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель колективної власності, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Проведення значних обсягів вищезгаданих землевпорядних робіт потребують відповідного фінансування. Вивчення сучасного стану плати за землю свідчить про те, що кошти спрямовуються на погашення бюджетних боргів та на інші цілі не пов’язані з вирішенням питань охорони земель.

За цих умов потрібен ефективний організаційно-економічний механізм реалізації основних вимог реформування земельних відносин у встановлені строки, а також їх фінансове забезпечення за рахунок місцевих бюджетів та коштів землекористувачів і землевласників. Проблемні питання можна вирішити шляхом розроблення і виконання програм.

 

 

4. Мета і основні заходи Програми

 

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямів державної земельної політики, спрямованих на удосконалення земельних відносин, створення сприятливих умов для сталого розвитку землекористування, сприяння розв’язанню екологічних та соціальних проблем.

Для досягнення поставленої мети необхідна розробка та виконання наступних видів землевпорядних робіт:

1.Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів - проведення даних робіт дасть можливість забезпечувати реалізацію конституційних прав громадян на отримання у власність земельних ділянок для цілей та в межах норм чинного законодавства, забезпечить впорядкування територій з визначенням перспектив розвитку виробничих, господарських, культурно-соціальних потреб населених пунктів та інвестиційно-привабливих місць.

2.Виготовлення документації із землеустрою – для впорядкування комунальної власності з подальшою передачею у користування чи використання для потреб суспільства.

3.Закінчення проведення інвентаризації земель населених пунктів - метою є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, ефективного та об’єктивного оподаткування, здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників, врегулювання суміжних меж.

4.Комплекс робіт землевпорядних, землеоціночних з підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення до продажу – для забезпечення реєстрації комунальної власності використання вільної земельної ділянки та продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах).

5.Проведення нормативно грошової оцінки населених пунктів – для визначення оновлених ставок земельного податку, ціноутворення, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначення розміру орендної плати за землю.

6.Проведення робіт по рекультивації земель під несанкціонованими та стихійними звалищами.

7.Проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення колишніх колективних підприємств (КСП).

 


 

5. Фінансове забезпечення Програми


 

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою здійснюється за рахунок сільського бюджету у межах наявних фінансових ресурсів, коштів спеціального фонду місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва,  коштів юридичних та фізичних осіб та інших джерел, які не заборонені чинним законодавством. Ресурсне забезпечення Програми наведено у таблиці 1.

 

 

6. Механізм забезпечення реалізації Програми

 

Основними напрямками і механізмами, за допомогою яких можна в найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів, слід вважати:

- поглиблення процесів реформування земельних відносин з урахуванням набутого досвіду та соціально-економічних умов сьогодення;

- найшвидше закінчення земельно-кадастрових робіт, що є базою для повного, об’єктивного та оперативного обліку земель з метою врегулювання їх правового статусу, повного і  своєчасного оподаткування та розвитку ринку земель (інвентаризація та грошова оцінка земель, розмежування земель державної та комунальної власності, встановлення меж населених пунктів тощо);

Позитивний ефект від реалізації передбачених заходів буде більшим і настане раніше тільки за умови їх своєчасного виконання, що в свою чергу , залежить від повного та своєчасного їх фінансування на всіх рівнях.

Основним замовником - координатором у реалізації заходів Програми є Шабівська сільська рада. Заходи Програми реалізуються замовником - координатором шляхом організації робіт і розподілу їх серед виконавців згідно з виділеними коштами сільського бюджету.

 

7. Очікувані результати від виконання заходів

 

Виконавши передбачені заходи Нерубайська сільська рада зможе:

- підвищити ефективність використання земельних ділянок;

- забезпечити стабільне та ефективного функціонування економіки, орієнтованої на задоволення потреб громади, розвиток суб’єктів фінансової діяльності;

- забезпечити заходи спрямовані на розроблення інвестиційних програм та експортних потреб в продукції рослинництва і продуктах його переробки;

- забезпечити розвиток промисловості, упровадження досягнень науково-технічного прогресу і ефективної підприємницької діяльності на території Нерубайської об’єдна-ної територіальної громади.

 

 

 

 

Начальник відділу з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природних ресурсів Нерубайської сільської ради О. В. Дімітрашко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Нерубайської сільської ради на 2021-2023 роки

 

 

Заходи до Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Нерубайської сільської ради на 2021-2023 роки

 

 

п/

п

Заходи, необхідні для реалізації програми

Виконавець

Всього коштів, тис. грн

у тому числі по роках, тис. грн

Джерела фінансування

2021

2022

2023

1.

Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

 

 

 

 

Бюджет сільської ради Інщі джерела незаборонені законодавством

2.

Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

 

 

 

 

Бюджет сільської ради Інщі джерела незаборонені законодавством

3.

Проведення інвентаризації земель населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення колишніх колективних підприємств, земель колективної власності

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

 

 

 

 

Бюджет сільської ради Інщі джерела незаборонені законодавством

4.

Комплекс робіт землевпорядних, землеоціночних з підготовки земельних ділянок несільсько-

господарського призначення до продажу

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

 

 

 

 

Бюджет сільської ради Інщі джерела незаборонені законодавством

5.

Проведення нормативно грошової оцінки населених пунктів

 

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

 

 

 

 

Бюджет сільської ради Інщі джерела незаборонені законодавством

 

Виготовлення містобудівної документації (Генеральні плани населених пунктів Нерубайської сільськорї ради)

 

 

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із згідно закону

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет сільської ради

Інщі джерела незаборонені законодавством

 

 

Всього

 

-

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Проект підготовлено:

Начальник відділу з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природних ресурсів Нерубайської сільської ради О. В. Дімітрашко

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Нерубайської сільської ради

від_______________

_____________

 

ПРОГРАМА

екологічного розвитку Нерубайськоїсільської ради

на 2021-2023 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради

2.

Нормативно-правові акти України, які є підставою для розроблення Програми

 

Законів України: «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про захист рослин», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.

Розробник програми

Відділ з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природних ресурсів Нерубайської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець програми

Начальник відділу з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природних ресурсів Нерубайської сільської ради

 

5.

Учасники програми

Виконавчий комітет Нерубайської сільської ради, ВУЖКГ Нерубайської сільської ради, КП “Благоустрій”, підприємства, організації, установи, суб’єкти господарювання всіх форм власності, населення Нерубайської сільської ради

6.

Мета програми

Відновлення і забезпечення стійкого функціонування екосистеми сільської ради, якісного водопостачання, екологічно безпечних умов життя і господарської діяльності населення і захисту водних ресурсів від забруднення і виснаження.

7.

Термін реалізації програми

2021 - 2023 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти інвесторів, власні кошти населення та інші джерела, які не заборонені діючим законодавством

9.

Фінансове забезпечення для реалізації програми.

??????

 

 

 

 

 

 

2.Загальні положення

Програма екологічного розвитку Нерубайської сільської ради (далі Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища; постанови Кабінету Міністрів України № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

Підставою для розроблення Програми є наявність проблем на території, підвідомчій сільській раді, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, коштів Обласного фонду охорони навколишнього середовища, координації спільних дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

Виконання завдань Програми стає важливою складовою у формуванні і реалізації екологічної політики України на шляху до стійкого розвитку і інтеграції в світову спільноту.

 

3. Основна мета програми

Програма - це довгостроковий організаційно-економічний документ, який визначає стратегію і шляхи рішення однієї з найважливіших проблем – екологічного оздоровлення навколишнього середовища, поліпшення якості питної води, забезпечення її користування в достатній кількості, що є важливою складовою екологічної політики суспільства, орієнтованого на створення безпечних умов життя людини і відновлення природного середовища.

Програма розроблена з метою забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців територіальної громади від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Стан екологічної ситуації на території Нерубайської ОТГ та обгрунтування необхідності реалізації Програми:

Екологічна ситуація на території Нерубайської громади характеризується відносною стабільністю показників - однак багато проблем потребують вирішення:

1.Поводження з твердими побутовими відходами. Населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні та водні ресурси громади. Накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в зоні житлової забудови - є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягає утилізації. Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища на території ради є охоплення максимальної кількості населення сільської ради послугами по вивозу відходів та локалізація стихійних звалищ. Зростанню кількості ТПВ сприяють товари одноразового використання; товари народного споживання з короткочасним терміном служби людині, які ми купуємо, споживаємо та викидаємо не дивлячись на їх залишкову вартість.

Необхідно розробити Схеми санітарного очищення території населених пунктів Холодна Балка та Алтестове та затвердити встановленим порядком Схеми санітарного очищення території населених пунктів Нерубайське, Велика Балка, Усатове.

Пріоритетом у поводженні з відходами має стати діяльність, спрямована на зменшення утворення відходів, роздільне збирання твердих побутових відходів і залучення відходів у процеси виробництва як ресурсів сировини та енергії.

2. Водопостачання та водовідведення. До основних проблем підприємств ВУЖКГ слід віднести: незадовільний технічний стан та високий рівень зношеності основних фондів систем питного водопостачання й водовідведення; застосування застарілих технологій та обладнання у водопровідно-каналізаційних системах; низький рівень використання установлених виробничих потужностей централізованих систем, що потребує їх оптимізації та модернізації; підвищення рівня аварійності систем та інфраструктурних мереж; висока енергоємність наданих послуг із водопостачання та каналізаційних стоків; надмірне енергоспоживання, високий рівень витоків та неврахованих втрат води та інші.

Найскладнішим у фінансовому відношенні є питання будівництва, реконструкції та капітального ремонту каналізаційних мереж, об’єктів зливової каналізації, які належать до комунального майна. Через невідповідність тарифів на водовідведення реальним затратам у найближчий час малоперспективним є залучення в цю галузь приватного капіталу. У зв’язку з цим, основними джерелами фінансування заходів із забезпечення нормативної якості водних ресурсів залишаються бюджетні.

Першочергового вирішення потребує реконструкція КНС-1 та КНС-2 селища Усатове.

 

3. Стан озеленення. Зелені насадження формують ландшафт населених пунктів, є місцем повсякденного відпочинку населення, вони покращують природне середовище.

Стан зеленої зони ОТГ такий, що значна частина зелених насаджень досягла вікової межі і потребує негайної заміни в зв’язку із тим, що більшість із них фаутні, напівсухі і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів.

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, вздовж вулиць та доріг населених пунктів; оновлення існуючих насаджень і створення нових скверів та зеленої зони; ліквідація сухостою, аварійних , фаутних та уражених дерев. Також є актуальним догляд за полезахисними лісосмугами поза межами населених пунктів.

4. Боротьба з карантинними бур’янами. Внаслідок масового розповсюдження карантинних рослин на території громади створилася загроза втрати земель для сільськогосподарського виробництва та заподіяння шкоди здоров’ю місцевого населення.

Основними місцями поширення цих культур є відомчі смуги автомобільних та залізничних шляхів, узбіччя польових доріг, пустирі, звалища, береги річок, яри, присадибні ділянки. Захоплюючи нові площі карантинні рослини пригнічують іншу рослинність, порушують нормальне природне функціонування місцевих екологічних систем і створюють навколо себе власну екосистему, неприйнятну для природи нашої місцевості.

Найефективніші засоби боротьби – хімічний або механічний, які потрібно використовувати навесні на початку вегетаційного періоду.

Рішення проблем екологічного оздоровлення території Громади в умовах дефіциту бюджетних асигнувань і формування ринкової економіки можливо за умови:

- акумуляції коштів сільського бюджету та бюджети інших рівнів (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)

- цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

- впровадження поетапного підходу до вирішення проблем;

- посилення ролі громадської думки в ухвалені рішень з важливого екологічного питання.

 

4. Основні завдання та заходи програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території Громади, основними завданнями Програми  та пріоритетними напрямками екологічної політики Громади є:

Охорона і раціональне використання земель:

-проведення агролісотехнічних заходів на ярах, балках та інших ерозійно небезпечних землях;

-проведення берегоукріплення берегової лінії сіл Нерубайське, Холодна Балка та Алтестове;

-рекультивація порушених земель та використання родючого шару грунту під час проведення робіт, пов'язаних із порушенням земель;

-рекультивація територій стихійних сміттєзвалищ;

-засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх дренуванням;

-заходи, пов'язані з створенням захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж водних об'єктів) та полезахисних смуг;

-поліпшення малопродуктивних земельних угідь;

-проведення обстеження грунтів.

-боротьба з карантинними рослинами.

-утримання газонів та узбіч центральних доріг.

 

Охорона і раціональне використання природних ресурсів

-ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів;

-ліквідація негативних наслідків техногенного впливу на лісові насадження.

-проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення;

-заходи з озеленення – посадка нових зелених насаджень в сільських парках, в придорожніх смугах; озеленення вулиць та розширення паркових зон;

-заходи по боротьбі з хворобами дерев, виявлення сухостоїв на території населених пунктів;

-заходи з проведенням робіт пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм.

-утримання клумб, квітників парків та скверів .

 

Раціональне використання і зберігання побутових відходів:

-розробка Схеми санітарного очищення території н.п. Холодна Балка та Алтестове;

-придбання додатково контейнерів для роздільного збору відходів та машина для перевезення і їх складування ТПВ.

-вдосконалення роздільного збору та утилізації небезпечних відходів.

 

Покращення водопостачання та водовідведення:

- впровадженні нових форм і методів фінансового забезпечення інноваційного розвитку.

- реалізації інноваційно-інвестиційного шляху розвитку підприємств ВУЖКГ у сфері водопостачання та водовідведення

- створення гнучкої системи співпраці між приватним сектором і державою, у рамках якої комерційні прагнення ділових структур можуть ефективно поєднуватися з вирішенням ключових загальнонаціональних завдань щодо впровадження інновацій у сферу водопровідно-каналізаційного господарства

- залучення ініціативних груп мешканців громади для проведення робіт по каналізуванню та їх співфінансування;

- зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, зменшення попадання фекальних стоків у підземні води та поверхневі водотоки, ліквідація вигрібних ям;

- щорічне, враховуючи реальну ситуацію, коригування Програми з метою визначення першочергових заходів.


 

5.Очікувані результати заходів програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу населених пунктів Громади та навколишньої території.

2. Покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках, відповідно заходів, спрямованих на:

а) зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

– зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря;

– попередження забруднення поверхневих і підземних вод внаслідок покращення роботи сільських очисних споруд, реконструкції існуючих і будівництва нових

каналізаційних мереж;

  • збереження водного балансу; відновлення, підтримки в належному стані джерел питної води;

  • покращення стану сільських земель шляхом рекультивації та ліквідації стихійних звалищ твердих побутових відходів (далі-ТПВ), запобігання їх утворенню;

  • підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;

  • покращення стану зелених насаджень на території Громади за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьби з бур’янами, амброзією та іншими шкідливими рослинами, озеленення вулиць на території населених пунктів (далі-сіл).

 

6. Джерела фінансування заходів програми

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального фонду (надходження коштів від забруднення природного середовища), місцевий бюджет та інші джерела фінансування, які не заборонені законодавством України.

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях Нерубайської ради.

7. Терміни реалізації заходів програми

Реалізація Програми екологічного розвитку Нерубайської сільської ради передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку до Програми.


 


 

Проект підготовлено:

Начальник відділу з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природних ресурсів Нерубайської сільської ради О. В. Дімітрашко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Програми екологічного розвитку

Нерубайської сільської ради

на 2021-2023 роки

 

Заходи програми екологічного розвитку Нерубайської сільської ради на 2021-2023 роки


 

п/

п

Заходи, необхідні для реалізації програми

Виконавець

Всього коштів, тис. грн

у тому числі по роках, тис. грн

2021

2022

2023

1.Екологічна освіта,пропаганда охорони навколишнього середовища

1.1

Розробка, уточнення програми екологічної освіти в школах та дошкільних закладах Громади

Управління освіти, культури, молоді та спорту, Заклади освіти, Нерубайсь-кої сільської ради

 

 

 

 

2.Моніторинг навколишнього середовищ

2.1

Складення екологічного паспорту Нерубайської сільської ради

Відділ з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природ-них ресурсів

Не потребує фінансування

 

 

 

2.2

Інвентаризація та ведення реєстрів зелених насаджень в межах населених пунктів

Підрядна організація з урахуванням ЗУ «Про публічні закупівлі»

 

 

 

 

2.3

Розробка схеми санітарного очищення території населених пунктів Холодна Балка та Алтестове

Підрядна організація з урахуванням ЗУ «Про публічні закупівлі»

 

 

 

 

2.4

Погодження та затвердження схеми санітарного очищення території населених пунктів Нерубайське, Велика Балка та селище Усатове

Відділ з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природ-них ресурсів

Не потребує фінансування

 

 

 

3.Охорона, розвиток та раціональне використання водних ресурсів

 

1

Інвентаризація свердловин та облік спожитої води

КП “Комфорт”

Не потребує фінансування

 

 

 

2

Встановлення громадських бюветів з питною водою

Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації ЖКГ

 

 

 

 

3

Організація проведення розвідки наявності прісних артезіанських вод

Підрядна організація з урахуванням ЗУ «Про публічні закупівлі»

 

 

 

 

4

Підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану прибережної зони Хаджибейського лиману

Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації ЖКГ

 

 

 

 

4.Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення твердих побутових відходів

 

Проведення екологічних бесід, сходок з цього питання в населених пунктах Нерубайської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

Проведення роз’яснювальної роботи серед учнів ЗОСШ та дітей ДНЗ, Розроблення методич-них рекомендацій для проведення занять серед дітей дошкільних дитячих закладів у вигляді ігор, для засвоєння правил з поводженням з ТПВ

Управління освіти, культури, молоді та спорту, Заклади освіти, Нерубайсь-кої сільської ради

 

 

 

 

 

Налагодження та вдосконалення схем збору відходів від населення, підприємств та організацій. Обладнання майданчиків для контейнерів.

КП “Комфорт”, КП “Благоустрій”

 

 

 

 

 

Подальше вдосконалення системи роздільного збору твердих побутових відходів (далі – ТПВ) за фракціями: скло, папір, пластик, текстиль.

КП “Комфорт”, КП “Благоустрій”

 

 

 

 

 

Створення системи заготівлі вторинної сировини через мережу приймальних пунктів за участю широких верств населення;

Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації ЖКГ КП “Комфорт”, КП “Благоустрій”

 

 

 

 

5. Охорона, розвиток та раціональне використання корисних копалин

1

Інвентаризація об’єктів з видобування корисних копалин і користування надрами без правовстановлюючих документів

Відділ з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природ-них ресурсів

Не потребує фінансування

 

 

 

2

Дотримання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами

Відділ з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природ-них ресурсів

 

 

 

 

3

Інвентаризація порушених земель, відпрацьованих кар’єрів

Відділ з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природ-них ресурсів, підрядні організації з урахуванням ЗУ «Про публічні закупівлі»

 

 

 

 

6.Заходи по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території Нерубайської сільської ради

 

1

 

Забезпечити організацію і проведення обстеження території Нерубайської сільської ради для вжиття відповідної системи заходів щодо локалізації та ліквідації наявного карантинного організму - амброзії полинолистої.

Відділ з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природ-них ресурсів

 

 

 

 

2

Постійно проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо методики обстежень на виявлення наявних карантинних

організмів та методів боротьби з ними

 

Відділ з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природ-них ресурсів Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації ЖКГ, КП “Благоустрій”, КП “Комфорт”

 

 

 

 

3

В червні та серпні організовувати місячники по боротьбі з амброзією, залучаючи до цих заходів населення, підприємства, організації, установи та мобілізовувати необхідний інвентар і спецтехніку.

Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації ЖКГ

 

 

 

 

 

7.Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

 

1

Недопущення лісових та степових пожеж, їх наслідків

Відділ з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природ-них ресурсів Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації ЖКГ

 

 

 

 

2

Ліквідація наслідків буреломів

Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації ЖКГ

 

 

 

 

3

Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев, боротьба з бур’янами

Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації ЖКГ

 

 

 

 

4

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації ЖКГ

 

 

 

 

5

Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи)

Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації ЖКГ

 

 

 

 

 

 

 

Проект підготовлено:

Начальник відділу з питань економічного розвитку, інвестиції, земельних відносин, екології та природних ресурсів Нерубайської сільської ради О. В. Дімітрашко

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень